1NChhEgyVcshUzVJjpf8aQvcAYt7iKiuyf179 MH/s
1LufyCZ1MNsn2B86CDFenJVimyyiDbP3yo39 MH/s